Ака­де­мик и драм­ски пи­сац Ду­шан Ко­ва­че­вић из­ја­вио је ју­че да ни­ко не­ма пра­во да се од­рек­не би­ло коjег де­ла др­жав­не те­ри­то­ри­је, а по­себ­но не Ко­со­ва и Ме­то­хи­је. Ко­ва­че­вић је за аген­ци­ју Бе­та ка­зао да сва­ки по­је­ди­нац мо­же да се од­рек­не сво­је при­ват­не имо­ви­не, ку­ће или гроб­ног ме­ста, али да ни­ко не­ма пра­во да се од­рек­не ни­јед­ног ме­тра те­ри­то­ри­је др­жа­ве Ср­би­је.

„Ја сам још пре 20 го­ди­на у књи­зи ’Два­де­сет срп­ских по­де­ла’ на­пи­сао оно што ми­слим о Ко­со­ву. По Уста­ву, за­ко­ну и ети­ци не мо­же ни­је­дан по­је­ди­нац да пот­пи­ше пре­да­ју КиМ, од­но­сно да се, нај­гру­бље ре­че­но, од­рек­не др­жав­не имо­ви­не. Не по­сто­ји осо­ба ко­ја мо­же да се у име на­ро­да од­рек­не Ко­со­ва”, на­гла­сио је Ко­ва­че­вић.

До­дао је да, ако би не­ко имао на­ме­ру да не­што пот­пи­ше, то не би би­ло ва­лид­но. На пи­та­ње Бе­те, ка­ко би он гла­сао на ре­фе­рен­ду­му на ко­јем би се од­лу­чи­ва­ло о суд­би­ни Ко­со­ва и Ме­то­хи­је, Ко­ва­че­вић је ре­као да би гла­сао про­тив би­ло ка­кве пре­да­је срп­ске те­ри­то­ри­је.