Наш сарадник у Скопљупосетио је извесне гг. професоре изамолио их да дају изјаве за „Студент“ о неким университетским питањима. У овом броју доносимо мишљења двојице редовних професора скопског Филозофског факултета.Мишљење Декана г. Др. Радослава Грујића.

Господине Декане, студенти овог факултета, као и београдски студенти показују живоинтересовање за ову нашу највишу научну институцију наЈугу и искрено желе њен процват и напредак у служби наукеи културе. Студенти виде да јенаша научна институција ненотпуна, па Вас молим да ми, каоњен старешина, кажете укратко шта би све требало урадити зањено унапређење и има ли изгледа да ће се ускоро у томправцу што и урадити.

– „Наставници и декани овогфакултета редовно су настојали да се, пре свега попуне сва упражњена наставничка места на хуманистичком отсеку, а затим да се буџетом омогући и оснивање природњачког отсека.  Нажалост, разне околности сведо сад ометале су та настојања.Један од главних узрока је инедостатак за поједине научне дисциплине. Тако, на пр., нарасписане стечајеве ове годинеза археологију и теорију књижевности није се јавио ни једанкандидат, те ће, нажалост, наовом Факултету морати и даље остати непопуњене сталним наставницима ове катедре; за археологију, теорију књижевности, класичну филологију, историју старог века, византологију и славистику, које су раније попуњене биле редовним и ванредним професорима. Вредни и даровити студенти, нарочито тих група, по другим нашим филозофским факултетима, ваљало би да приону на посао и спремају се за ваљане научне раднике и будуће университетске наставнике!У овогодишњем буцету предвиђено је једно ново место редовног професора и три доцентска места, те ће наш Факултет бити у могућности да приступи избору седморице нових наставника. Поводом тога Савет је већ принципски одлучио да се приступи оснивању природњачког отсека на овом Факултету, те је већ расписао стечај за доцента зоологије са општом биологијом, а настојаће да се ускоро омогући отварање бар једне целе природњачке  групе на овом Факултету. То је пут којим ће наш Факултетски савет, ако буде довољно потпомогнут од свих надлежних чиниоца, успети да у току неколико година употпуни и унапреди цео Философски факултет у Скопљу“.

Господине Декане, познатоВам је да студенти Београдског университета долазе у све тешњиконтакт са гг. професорима урешавању општих университетских питања. Сматрате ли запотребно да се ова сарадња свевише шири на Университету уопште, а специјално на нашемФакултету ?


Нема сумње да на успех наставе и подизање што бољих, напредних и ваљаних университетски образованих генерација, што је један од главних задатака сваког университета може врло благотворно деловатитешњи контакт између наставника и ученика. Стога те корисне односе треба што вишенеговати и разумно развијати.
Све остало онда долази само посеби!

Познато Вам је да се припрема нова Уредба за философске факултете. Студенти у Београду и Скопљу стоје на становишту да треба повести рачуна,
при изради Уредбе, о мишљењима студентских претставника, који познају потребе и стање својих другова. Молим вас рецитеми нешто о потреби, да при изради Уредбе дође до утицаја мишљење оних, на које се Уредбанајвише односи.


– „Држим, да би студенти врло разборито поступили, кад би у својим стручним удружењима претресли сва питања на која се очекују одговори у новој факултетској уредби и затим једном лепо образложеном претставком скренули пажњу Савета на своја опажања и специјалне потребе.Такве сугестије увек ће добродоћи ако су ваљано промишљенеи саображене добро схваћеним потребама, у корист што боље и што успешније наставе на Факултету.

Можете ли ми, г. Декане,изјавити да ли ће почетком идућег семестра бити колико-толикорешен проблем исхране сиромашних студената? Да ли ће бити већ почетком семестра отворена студентска менза?


– „Од идућег семестра може се у Студентском дому отворити студентска менза, јер су све главне припреме већ довршепе,а министар просвете је за нову буџетску годину осигурао помоћ Студентском дому од 40.000 динара.

Мишљење професора г.Др Петра Колендића

Питање о сарадњи студената и гг. професора на решавању университетских питања, наш сарадник је поставио и  г. професору Колендићу.

..Сматрате ли да би било потребно да се ова сарадња све више шири на Университету уопште, а специјално на нашем Факултету?

-„Разуме се да би било добро“, одговорио је г. проф. Колендић.

По питању нове уредбе за филозофске факултете, професор Колендић је изјавио следеће:

– „Студенти би се морали, и не чекајући засебан позив, са својим предлозима обратити Интерфакултетској комисији декана, о којој је најављено да ће се скоро састати и да ће она донети предлог уредбе за Филозофске факултете.

Извор:

СТУДЕНТ (излази два пута месечно) – Орган стручних, економских и културних студентских удружења на Београдском универзитету, Београд, 6. јули 1937 год, број 5, страна 5.