Срби оперисали још у 12. веку!

Eпохално открићe aрхеолога у селу Мажићи код Прибоја - Срби су још у 12. и 13. веку радили најсложеније операције на људској лобањи и то врло успешно. У манастиру Светог Николе Дабарског, у Прибојској Бањи, постојала је велика болница са медицинским инструментима, који се не разликују много од данашњих.

Опширније...

„Малина“ сјаји из Прилепа

Пре пола века на основу радова професора Ристе Стојанова описан је - македонски рубин, а занатску обраду прави сјај и пробрани пласман тог полудрагог камена у уникатном накиту радио један агроном из Скопља Деан Шкартов – Деки.

Опширније...

Заборављена Српскиња код Пећи

Је­ди­на пре­о­ста­ла Срп­ки­ња На­та­ша Мар­ко­вић, у се­лу Бре­жа­ник на­до­мак Пе­ћи, не­да­ле­ко од јед­не од ве­ћих срп­ских ен­кла­ва Го­ра­жде­вац, пре­пу­ште­на је пу­них 14 го­ди­на на ми­лост и не­ми­лост до­ју­че­ра­шњих ком­ши­ја Ал­ба­на­ца, пише Политика. Иако се ње­на си­ту­а­ци­ја не­што ма­те­ри­јал­но по­пра­ви­ла по­сле прилога у „По­ли­ти­ци”, ка­да је Бе­о­град ре­шио да јој ис­пла­ћу­је ми­ни­мал­ну со­ци­јал­ну по­моћ, она и да­ље жи­ви у ку­ћи ком­ши­је Ср­би­на, јер је ње­на до зе­мље срав­ње­на.

Опширније...