Под­се­ћа се да су ди­рек­то­ри ца­ри­на Се­вер­не Ма­ке­до­ни­је и Ср­би­је, Сте­фан Бо­го­ев и Бран­ко Ра­дуј­ко, про­шлог ме­се­ца пот­пи­са­ли Ме­мо­ран­дум о при­зна­ва­њу бе­ле­жа­ка за ме­ре­ње на ца­рин­ским тер­ми­на­ли­ма, та­ко­зва­не кан­тар­ске бе­ле­шке.

Бо­го­ев је на­гла­сио да то зна­чи да по­твр­да срп­ске ца­ри­не о ме­ре­њу ва­жи у Се­вер­ној Ма­ке­до­ни­ји, а ма­ке­дон­ска у Ср­би­ји, пре­но­си Бе­та.