У из­ве­шта­ју за 2023. из­дво­јен је Суд­ски са­вет Се­вер­не Ма­ке­до­ни­је због кон­тро­верз­не сме­не пред­сед­ни­це Ве­сне Да­ме­ве, што је по­ве­ћа­ло за­бри­ну­тост због штет­ног по­ли­тич­ког ути­ца­ја на рад тог те­ла.

Европ­ска ко­ми­си­ја на­во­ди да је у Се­вер­ној Ма­ке­до­ни­ји ко­руп­ци­ја и да­ље рас­про­стра­ње­на у мно­гим обла­сти­ма и да иза­зи­ва за­бри­ну­тост.

При­ме­ћу­је се да се су­ђе­ња за ви­со­ку ко­руп­ци­ју од­ла­жу и вра­ћа­ју на по­нов­но су­ђе­ње, што у не­ким слу­ча­је­ви­ма до­во­ди до за­ста­ре­ло­сти кри­вич­ног де­ла.

Европ­ска ко­ми­си­ја сма­тра да на бр­зи­ну усво­је­не из­ме­не Кри­вич­ног за­ко­ни­ка за сма­ње­ње мак­си­мал­них ка­зни за слу­ча­је­ве ко­руп­ци­је штет­но ути­чу на спо­соб­ност вла­сти да ис­тра­жу­ју и кри­вич­но го­не та­ква де­ла.

Се­вер­на Ма­ке­до­ни­ја је по­хва­ље­на због до­брог на­прет­ка у пот­пу­ном скла­ду са за­јед­нич­ком спољ­ном и без­бед­но­сном по­ли­ти­ком ЕУ, пре­но­си Бе­та.