Редакција „Политике” поново је добила питања читалаца о томе у којим случајевима путници имају право на повраћај ПДВ-а и који услови морају да буду испуњени за то. Према подацима који су објављени на сајту Управе царина, право на повраћај ПДВ-а имају путници који у Србији немају пребивалиште ни боравиште, а који у личном пртљагу износе купљену, некоришћену, некомерцијалну робу у вредности која је једнака или већа од 6.000 динара (укључујући ПДВ), у року од три месеца од дана куповине. 

Приликом напуштања Србије, путник је дужан да царинском службенику да на увид купљена добра, рачуне, као и оригинал и копију обрасца, односно захтева путника за повраћај ПДВ-а. Оригиналне рачуне и оверен образац, како је наведено, задржава купац-путник, а копију цариник. Путнике је занимало да ли цариник одмах враћа новац, на сајту је наведено да то цариник не чини, него само оверава неопходна документа. Повраћај ПДВ-а може се остварити и у случају да особа не поседује пасош него личну карту, само је важно да се у образац упише тачан број документа који се прилаже. 

Када је читава процедура завршена, путнику или другом подносиоцу захтева ПДВ се враћа ако у року од 12 месеци од дана отпремања добара у иностранство достави продавцу документацију на којој је царински орган потврдио да су испуњени услови за повраћај ПДВ-а. На основу достављеног овереног оригинала документа враћа се ПДВ купцу. Они подсећају да би требало водити рачуна о томе да је рок за достављање захтева за повраћај ПДВ-а 12 месеци од дана отпремања робе у иностранство. 

Иначе, документација може да се пошаље и поштом и у том случају је важно да се продавцу достави и број рачуна у банци на који би требало да се уплати износ враћеног ПДВ-а. На сајту Пореске управе наведени су и примери, па тако кажу да уколико је путник купио одређену робу, на пример 17. маја, имаће право на повраћај ПДВ-а уколико робу отпреми у иностранство најкасније 31. августа. 

Такође, та роба мора да има вредност једнаку или већу од 6.000 динара, укључујући и ПДВ, и треба да поседује доказе да је робу отпремио у иностранство. Доказима се сматра захтев путника за повраћај ПДВ-а у папирном или електронском облику, као и рачун. Уколико путник отпреми робу у иностранство на пример 15. августа, право на повраћај ће остварити уколико поднесе документацију за повраћај најкасније до 14. августа следеће године. Документацију у папирном облику подноси продавцу (директно, путем поште или преко другог лица), а у електронском облику подноси оператеру.

Политика