О про­бле­ми­ма и без­бед­но­сним иза­зо­ви­ма с ко­ји­ма се сва­ко­днев­но су­о­ча­ва­ју срп­ски по­врат­ни­ци раз­го­ва­ра­но је пре­кју­че у Са­ра­је­ву, на са­стан­ку с њи­хо­вим пред­став­ни­ци­ма ко­ји су ор­га­ни­зо­ва­ли срп­ски ми­ни­стри у Са­ве­ту ми­ни­ста­ра БиХ. Са тог са­стан­ка упу­ћен је по­зив над­ле­жни­ма да ухап­се и про­це­су­и­ра­ју на­па­да­че на Ср­бе и њи­хо­ву имо­ви­ну, а за­тра­же­на је и ве­ћа по­др­шка фе­де­рал­них вла­сти срп­ским по­врат­ни­ци­ма, ко­ји су, ка­ко је ре­че­но, нај­че­шће не­за­по­сле­ни и ни­су укљу­че­ни у не­ки од про­је­ка­та ко­ји би им омо­гу­ћио ла­год­ни­ји жи­вот и бо­љу бу­дућ­ност. Из­ра­же­на је и спрем­ност да се са ни­воа за­јед­нич­ких ин­сти­ту­ци­ја кон­крет­но по­мог­не по­врат­ни­ци­ма.

Ми­ни­стар фи­нан­си­ја и тре­зо­ра у Са­ве­ту ми­ни­ста­ра Ср­ђан Ами­џић по­звао је све из ФБиХ ко­ји би „да хап­се по Ре­пу­бли­ци Срп­ској” да про­во ухап­се ван­да­ле у Фе­де­ра­ци­ји, где од де­вет на­па­да на срп­ске по­врат­ни­ке то­ком ове го­ди­не – у осам слу­ча­је­ва ни­су иден­ти­фи­ко­ва­ни по­чи­ни­о­ци. Он ка­же да је по­ме­ну­ти са­ста­нак де­ло­вао отре­жњу­ју­ће јер се кроз при­че срп­ских по­врат­ни­ка мо­гло ја­сно са­гле­да­ти ка­ко из­гле­да њи­хо­ва сва­ко­дне­ви­ца.

„Мо­ра­мо на­ћи на­чин да им по­мог­не­мо, а пре све­га лек­ци­ја за све оне ко­ји жи­ве у Срп­ској је­сте да са­чу­ва­мо сло­бо­ду ко­ју има­мо. У су­прот­ном, бо­јим се да ће­мо до­жи­ве­ти суд­би­ну ко­ја ме­ни по­сле овог са­стан­ка из­гле­да не­ве­се­ла”, на­вео је Ами­џић у обра­ћа­њу но­ви­на­ри­ма.

Ста­ша Ко­ша­рац, ми­ни­стар спољ­не тр­го­ви­не и еко­ном­ских од­но­са, из­ра­зио је за­бри­ну­тост због устав­не по­зи­ци­је срп­ског на­ро­да уну­тар ФБиХ и у кан­то­ни­ма, ре­кав­ши да је реч о при­ме­ни европ­ских кон­вен­ци­ја и свих оста­лих еле­ме­на­та ко­ји ука­зу­ју на чи­ње­ни­цу да срп­ски на­род ни­је рав­но­пра­ван у дру­гом ен­ти­те­ту.

„На­рав­но, по­сто­је раз­ли­чи­ти по­ли­тич­ки ста­во­ви и ар­гу­мен­та­ци­је, али ако срп­ско де­те не мо­же да учи срп­ски је­зик и исто­ри­ју и у Гла­мо­чу, Гра­хо­ву и Др­ва­ру (оп­шти­не у ФБиХ), он­да то го­во­ри о дра­ма­тич­ним про­бле­ми­ма и од­но­са по­ли­ти­ка пре­ма тим пи­та­њи­ма”, ре­као је Ко­ша­рац.

Пред­се­да­ва­ју­ћи Оп­штин­ског ве­ћа Пе­тро­вац и ди­рек­тор Цен­тра за по­др­шку по­врат­ни­ци­ма Не­ма­ња Да­ви­до­вић од­нос над­ле­жних у ФБиХ пре­ма на­па­ди­ма на срп­ске по­врат­ни­ке и њи­хо­ву спо­рост у от­кри­ва­њу по­чи­ни­ла­ца раз­у­ме као под­сти­ца­ње на­си­ља.

„На­жа­лост, де­ша­ва­ју се на­па­ди и на Хр­ва­те и Бо­шња­ке у Ре­пу­бли­ци Срп­ској, с том раз­ли­ком што по­чи­ни­о­ци у Срп­ској, у 90 од­сто слу­ча­је­ва, бу­ду про­на­ђе­ни на­кон не­ко­ли­ко ча­со­ва и пре­да­ти у над­ле­жност ту­жи­ла­штва или пре­кр­шај­но санк­ци­о­ни­са­ни”, ка­же Да­ви­до­вић.

Се­влид Хур­тић, ми­ни­стар за људ­ска пра­ва и из­бе­гли­це у Са­ве­ту ми­ни­ста­ра, ко­ји је био на са­стан­ку у Са­ра­је­ву, сма­тра да су на­па­ди на по­врат­ни­ке, без об­зи­ра на њи­хо­ву на­ци­о­нал­ност, је­дан од ве­ћих про­бле­ма у БиХ. Тре­ба­ло би га, ка­же он, ре­ша­ва­ти на на­чин да ре­сор­но ми­ни­стар­ство при­пре­ми „не­ки за­кон или уред­бу ко­ја би мал­тре­ти­ра­ње или кра­ђу од по­врат­ни­ка тре­ти­ра­ла као кри­вич­но де­ло ко­је би се ка­жња­ва­ло ви­шом ка­зном”.

Политика