„Ни огром­на стра­да­ња и жр­тве, ра­за­ра­ња и ра­то­ви, ни­су на­пра­ви­ли не­при­ја­тељ­ство из­ме­ђу Ср­ба и Ру­са. Не­ће ни аме­рич­ке санк­ци­је. Ако смо ми по­ка­зна ве­жба за оста­ле у све­ту ко­ји би да са­ра­ђу­ју с Ру­си­ма, не­ка бу­де та­ко”, ко­мен­тар је пред­сед­ни­ка Ре­пу­бли­ке Срп­ске Ми­ло­ра­да До­ди­ка на дру­штве­ним мре­жа­ма ко­ји је усле­дио на­кон што је об­ја­вље­на ин­фор­ма­ци­ја да је Ми­ни­стар­ство фи­нан­си­ја САД уве­ло но­ве санк­ци­је, овог пу­та за још тро­је др­жа­вља­на БиХ. Сви тро­је санк­ци­о­ни­са­них су из ре­до­ва вла­сти у Ре­пу­бли­ци Срп­ској.

На ли­сти санк­ци­о­ни­са­них са­да су и Пе­тар Ђо­кић, ми­ни­стар ру­дар­ства и енер­ге­ти­ке РС, Са­во Цви­је­ти­но­вић, члан Из­вр­шног од­бо­ра До­ди­ко­вог СНСД-а, као и Ду­шко Пе­ро­вић, ду­го­го­ди­шњи шеф пред­став­ни­штва Ре­пу­бли­ке Срп­ске у Мо­скви.

Аме­ри­ка има об­ја­шње­ње за ову од­лу­ку: „Ру­си­ја је на­ста­ви­ла да ко­ри­сти свој ути­цај на за­пад­ном Бал­ка­ну да ко­чи ин­те­гра­ци­ју ре­ги­о­на у ме­ђу­на­род­не ин­сти­ту­ци­је и ор­га­ни­за­ци­је, као и да ис­ко­ри­сти кључ­не ју­рис­дик­ци­је ка­ко би олак­ша­ла сво­је агре­сив­не де­ста­би­ли­за­ци­о­не ак­тив­но­сти”, ре­као је под­се­кре­тар Тре­зо­ра за те­ро­ри­зам и фи­нан­сиј­ске оба­ве­штај­не слу­жбе Бра­јан Е. Нел­сон, из­ве­шта­ва те­ле­ви­зи­ја Н1. Ка­ко се да­ље ис­ти­че, Са­во Цви­је­ти­но­вић је и пред­став­ник ком­па­ни­је „БН ин­жи­ње­ринг”, са се­ди­штем у РС, ко­ја је, на­во­ди се, у вла­сни­штву бив­шег за­ме­ни­ка на­чел­ни­ка вој­ног ва­зду­шног са­о­бра­ћа­ја у Ору­жа­ним сна­га­ма Ру­си­је и бив­шег ко­ман­дан­та ком­по­нен­те ва­зду­шног са­о­бра­ћа­ја ру­ске вој­ске. „БН ин­жи­ње­ринг”, ка­ко се на­во­ди, омо­гу­ћио је иле­гал­ни тран­сфер хе­ли­коп­тер­ских мо­то­ра про­из­ве­де­них у Укра­ји­ни у Ру­си­ју пре­ко БиХ, на­во­де из Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја САД. Цви­је­ти­но­вић је, ме­ђу­тим, из­ја­вио да ни­је тај­на да је ова ком­па­ни­ја у скла­ду с до­ма­ћим про­пи­си­ма тр­го­ва­ла с Укра­ји­ном, Ру­си­јом и још не­ким др­жа­ва­ма.

„Све су слу­жбе кроз то про­шле и до­би­је­на је са­гла­сност Ми­ни­стар­ства спољ­не тр­го­ви­не и еко­ном­ских од­но­са у Са­ве­ту ми­ни­ста­ра БиХ. Ни­смо ра­ди­ли ни­ка­кве мо­то­ре за хе­ли­коп­те­ре. У уго­во­ри­ма и с јед­ни­ма и с дру­ги­ма на­ве­де­но је да је реч о ре­зер­вним де­ло­ви­ма мо­то­ра ци­вил­не ави­ја­ци­је”, на­гла­сио је Цви­је­ти­но­вић.

Ми­ни­стру Пе­тру Ђо­ки­ћу, из­ме­ђу оста­лог, у гре­хе се ста­вља „ан­ти­деј­тон­ско по­на­ша­ње”, јер је 2017. с Хр­ват­ском пот­пи­сао уго­вор о из­град­њи га­со­во­да од те зе­мље до Ра­фи­не­ри­је у Бро­ду (РС), ко­ја је у вла­сни­штву ру­ске ком­па­ни­је.

Ми­ни­стар Ђо­кић ка­же да му ни­је ја­сно шта би се мо­гло ква­ли­фи­ко­ва­ти као штет­на рад­ња кад је пот­пи­сао га­си­фи­ка­ци­ју по­стро­је­ња у Бро­ду, што је тре­ба­ло да не­у­тра­ли­ше за­га­ђе­ње.

„Они има­ју не­ке сво­је кри­те­ри­ју­ме, а ми има­мо сво­је по ко­ји­ма жи­ви­мо и на­ста­ви­ће­мо да жи­ви­мо у скла­ду с оним што су на­ши при­о­ри­те­ти. Тре­ба­ли су да на­зо­ву пра­вим раз­ло­гом оно што су ура­ди­ли, а то је да по­ка­зу­јем искре­но по­што­ва­ње и љу­бав пре­ма Ру­си­ји и ру­ском на­ро­ду”, ко­мен­та­ри­сао је Ђо­кић.

У обра­зло­же­њу за уво­ђе­ње санк­ци­ја Ду­шку Пе­ро­ви­ћу на­во­ди се да је као шеф пред­став­ни­штва РС у Мо­скви био са­став­ни део до­го­во­ра из­ме­ђу До­ди­ка и ње­го­ве стран­ке СНСД и ру­ских зва­нич­ни­ка. Кон­крет­но, он је, на­во­ди се, ру­тин­ски ло­би­рао за са­стан­ке До­ди­ка и Пу­ти­на, из­ве­сти­ли су ме­ди­ји.

Ко­мен­та­ри­шу­ћи нај­но­ви­је ме­ре, До­дик је ре­као да су ко­руп­ци­ја, не­по­што­ва­ње Деј­тон­ског спо­ра­зу­ма, кри­ми­нал – не­ка од обра­зло­же­ња за ко­ја ни­ка­да ни­је при­ло­жен ни­је­дан до­каз. Члан Пред­сед­ни­штва БиХ из РС Жељ­ка Цви­ја­но­вић из­ја­ви­ла је да је по­ста­ло сме­шно слу­ша­ти шта све на­во­де да је су­прот­но Деј­тон­ском спо­ра­зу­му.

„Љу­ди су се ма­ње-ви­ше на ове ства­ри на­ви­кли, али се ни­су на­ви­кли на не­прав­ду. Да­кле, 2017. пот­пи­ше­те уго­вор о га­си­фи­ка­ци­ји, а 2023. вас санк­ци­о­ни­шу за­то што је не­што су­прот­но Деј­тон­ском спо­ра­зу­му. То је не­чу­ве­но ”, ре­кла је Цви­ја­но­ви­ће­ва.

Сем то­га, Аме­ри­ка је 2022. на цр­ну ли­сту ста­ви­ла и До­ди­ка због „оме­та­ња Деј­тон­ског спо­ра­зу­ма”. На ли­сти су од­ра­ни­је и Цви­ја­но­ви­ће­ва, пре­ми­јер РС Ра­до­ван Ви­шко­вић и пред­сед­ник Скуп­шти­не РС Не­над Сте­ван­дић, као и ми­ни­стри здра­вља Ален Ше­ра­нић и пра­во­су­ђа Ми­лош Бу­кеј­ло­вић. Санк­ци­је су не­дав­но уве­де­не и До­ди­ко­вој де­ци.

ПОЛИТИКА