На­зи­ви уста­но­ва на Уни­вер­зи­те­ту Цр­не Го­ре би­ће ис­так­ну­ти на оба уста­вом пре­по­зна­та и рав­но­прав­на пи­сма, ка­же за „По­ли­ти­ку” рек­тор Уни­вер­зи­те­та Цр­не Го­ре проф. др Вла­ди­мир Бо­жо­вић. Он је са­оп­штио да је оправ­дан зах­тев Срп­ског на­ци­о­нал­ног са­ве­та (СНС) да се на Уни­вер­зи­те­ту Цр­не Го­ре, згра­ди Рек­то­ра­та УЦГ и на свим уни­вер­зи­тет­ским је­ди­ни­ца­ма по­ста­ве та­бле с нат­пи­си­ма на ћи­ри­ли­ци.

„У скла­ду са чла­но­ви­ма 13 и 79 Уста­ва Цр­не Го­ре, ваш зах­тев сма­тра­мо оправ­да­ним. Ме­ђу­тим, има­ју­ћи у ви­ду да у окви­ру уни­вер­зи­те­та по­сто­је 24 ор­га­ни­за­ци­о­не је­ди­ни­це и да је за ре­а­ли­за­ци­ју ини­ци­ја­ти­ве по­треб­но вре­ме, ан­га­жо­ва­ње људ­ских и ма­те­ри­јал­них ре­сур­са, оба­ве­шта­ва­мо вас да ће­мо у нај­кра­ћем ро­ку при­сту­пи­ти ре­а­ли­за­ци­ји зах­те­ва”, на­вео је у од­го­во­ру СНС-у рек­тор проф. др Вла­ди­мир Бо­жо­вић.

СНС је зах­тев, осим рек­то­ру, упу­тио и пред­сед­ни­ци Управ­ног од­бо­ра УЦГ, проф. др Рај­ки Глу­ши­ци.

„Не по­сто­ји ни­је­дан раз­лог за по­ти­ски­ва­ње и на­пу­шта­ње ћи­ри­ли­це: ни исто­риј­ски, ни кул­тур­ни, ни естет­ски, ни лин­гви­стич­ки, ни вер­ски, ни тех­нич­ко-тех­но­ло­шки. Ћи­ри­ли­ца је би­ла и оста­ла јед­на од основ­них од­ред­ни­ца на­шег иден­ти­те­та. Ње­но на­пу­шта­ње зна­чи пре­кид с на­шим кул­тур­ним и ду­хов­ним иден­ти­те­том, од­но­сно од­ри­ца­ње од свог кул­тур­ног на­сле­ђа”, на­ве­де­но је, из­ме­ђу оста­лог, у пи­сму СНС-а.

Ини­ци­ја­тор по­врат­ка ћи­ри­лич­них та­бли на уни­вер­зи­те­ту, пред­сед­ник Срп­ског на­ци­о­нал­ног са­ве­та (СНС) Цр­не Го­ре Мом­чи­ло Вук­са­но­вић, за „По­ли­ти­ку” ка­же да ће раз­го­ва­ра­ти са рек­то­ром ка­ко би ре­а­ли­зо­ва­ли за­ми­сао по­врат­ка ћи­ри­лич­них та­бли.

„Ми смо од­го­вор рек­то­ра Вла­ди­ми­ра Бо­жо­ви­ћа схва­ти­ли као са­гла­сност да у нај­кра­ћем ро­ку и та­ко ис­по­шту­ју устав­ну оба­ве­зу о рав­но­прав­но­сти пи­са­ма”, ка­же Вук­са­но­вић.

„Ако Уни­вер­зи­тет Цр­не Го­ре не по­ка­же ефи­ка­сност у по­ста­вља­њу та­бли са ћи­ри­лич­ним нат­пи­сом на Рек­то­рат и уни­вер­зи­тет­ске је­ди­ни­це, СНС ће се ан­га­жо­ва­ти да обез­бе­ди нео­п­ход­на сред­ства ка­ко би се то ва­жно иден­ти­тет­ско пи­та­ње, не са­мо за срп­ски на­род, ре­ши­ло у скла­ду с устав­ном нор­мом о јед­на­ко­сти ћи­ри­лич­ног и ла­ти­нич­ног пи­сма”.

Кров­на ин­сти­ту­ци­ја срп­ског на­ро­да у Цр­ној Го­ри по­ру­чу­је да ће на­ста­ви­ти ак­тив­но­сти и пре­ма свим дру­гим др­жав­ним ин­сти­ту­ци­ја­ма ко­је су „из не­ха­та или на­ме­ре из­о­ста­ви­ле у сво­јим на­зи­ви­ма ћи­ри­лич­но пи­смо ко­је је Уста­вом, чла­ном 13, нор­ми­ра­но као рав­но­прав­но”.

Не без раз­ло­га, пре­но­си­мо и ко­мен­тар с дру­штве­них мре­жа из­ве­сне Ма­ри­ја­не, ко­ја је на вест о по­вра­ћа­ју ћи­ри­лич­них та­бли на­пи­са­ла: „Рек­тор са­мо до­слов­це по­шту­је Устав ове зе­мље и де­лом све­до­чи шта зна­чи вла­да­ви­на пра­ва и за­ко­на, док су прет­ход­ни­ци ра­ди­ли све су­прот­но. Онај не­по­ме­ник што је ра­ни­је био рек­тор пај­се­ром је уни­штио де­дин спо­ме­ник да при­кри­је ћи­ри­ли­цу и по­ми­ња­ње срп­ства ко­јим се де­да ди­чио... И, је ли му (бив­шем рек­то­ру) то што по­мо­гло?”

Да ова ин­фор­ма­ци­ја не бу­де не­у­те­ме­ље­на или са­мо осло­ње­на на Бо­жо­ви­ће­ву од­луч­ност, под­се­ти­мо да је бив­ши рек­тор Да­ни­ло Ни­ко­лић са спо­ме­ни­ка укло­нио име свог де­де (о че­му је „По­ли­ти­ка” пи­са­ла), ко­је је би­ло укле­са­но ћи­ри­ли­цом.

ПОЛИТИКА