У Ре­пу­бли­ци Се­вер­ној Ма­ке­до­ни­ји (РСМ) фор­ми­ра­на је тех­нич­ка вла­да, ко­ја у ро­ку од сто да­на тре­ба да при­пре­ми пар­ла­мен­тар­не из­бо­ре. На че­лу Вла­де РСМ пр­ви пут у исто­ри­ји ове др­жа­ве на­шао се ал­бан­ски ка­дар – Та­лат Џа­фе­ри.

Иако је ње­гов из­бор (Џа­фе­ри је ка­дар ДУИ, нај­ве­ће ал­бан­ске пар­ти­је у РСМ) за пре­ми­је­ра тех­нич­ке вла­де исто­риј­ски тре­ну­так за ал­бан­ски на­род, ње­го­вим име­но­ва­њем ни­су за­до­вољ­ни сви Ал­бан­ци. На­и­ме, Ал­бан­ска али­јан­са, чи­ји је пред­сед­ник Ар­бен Та­ра­ва­ри, из­гле­да да от­ка­зу­је ко­а­ли­ци­о­но парт­нер­ство са­да­шњој вла­сти на из­бо­ри­ма и на­го­ве­шта­ва при­кла­ња­ње ал­бан­ској опо­зи­ци­ји, ко­ја се ве­о­ма оштро су­прот­ста­вља пар­ла­мен­тар­ној пар­ти­ји ДУИ и са­рад­ни­ци­ма ли­де­ра ове пар­ти­је Али­ја Ах­ме­ти­ја, оп­ту­жу­ју­ћи их за уме­ша­ност у кри­ми­нал и ко­руп­ци­ју. Под­се­ти­мо да се ал­бан­ско ра­ди­кал­но кри­ло из­дво­ји­ло из пар­ти­је ДУИ и фор­ми­ра­ло ко­а­ли­ци­ју с опо­зи­ци­о­ним ал­бан­ским пар­ти­ја­ма Бе­са и Ал­тер­на­ти­ва, па ће као Европ­ски са­вез на­сту­па­ти на пар­ла­мен­тар­ним из­бо­ри­ма за­ка­за­ним за 8. мај ове го­ди­не.

У Ал­бан­ској али­јан­си, у ко­јој је Зе­ља­дин Се­ла пре­пу­стио кор­ми­ло пар­ти­је Ар­бе­ну Та­ра­ва­ри­ју, до­шло је до ра­зи­ла­же­ња кон­цеп­та ова два по­ли­ти­ча­ра, што је до­ве­ло до су­да­ра ми­шље­ња, али и фи­зич­ког су­ко­ба уну­тар пар­ти­је. У по­не­де­љак уве­че у Стру­ги, пред ку­ћом Та­ра­ва­ри­ја, у чи­јем су дво­ри­шту про­на­ђе­ни ме­ци из ауто­мат­ске пу­шке, оку­пио се на­род да му пру­жи по­др­шку.

Слу­чај­но или не, овај су­коб у РСМ де­ша­ва се на­кон из­бо­ра Џа­фе­ри­ја за пре­ми­је­ра и по­се­те ли­де­ра Европ­ског са­ве­за, за­јед­но с Та­ра­ва­ри­јем, Ал­би­ну Кур­ти­ју, ко­ји их је при­мио у При­шти­ни. Та­мо је до­го­во­ре­но да Та­ра­ва­ри бу­де за­јед­нич­ки кан­ди­дат Европ­ског са­ве­за, од­но­сно ал­бан­ске опо­зи­ци­је, на сле­де­ћим пред­сед­нич­ким из­бо­ри­ма у Се­вер­ној Ма­ке­до­ни­ји, за­ка­за­ним за 28. април.

Ако се по ју­тру дан по­зна­је, Џа­фе­ри ће има­ти ве­о­ма те­жак за­да­так да са овом вла­дом при­пре­ми пар­ла­мен­тар­не из­бо­ре, јер ће опо­зи­ци­ја си­гур­но би­ти вр­ло ис­трај­на, а по­себ­но кад је у кон­сул­та­ци­је укљу­чен и Кур­ти.

ПОЛИТИКА