Но­ви са­став Вла­де Ре­пу­бли­ке Се­вер­не Ма­ке­до­ни­је је до­го­во­рен, ја­вља­ју ма­ке­дон­ски ме­ди­ји, али ни­ко не же­ли да го­во­ри о то­ме пре не­го што то ура­ди ман­да­тар. По Уста­ву и за­ко­ну ове др­жа­ве, на­кон пар­ла­мен­тар­них из­бо­ра и кон­сти­ту­и­са­ња Со­бра­ња, пред­сед­ни­ца Гор­да­на Си­ља­нов­ска Дав­ко­ва ду­жна је да до су­тра пре­да ман­дат за фор­ми­ра­ње но­ве вла­де. По ње­ним ре­чи­ма, ни­је ис­кљу­че­но да она ман­дат да и пре ис­те­ка за­кон­ског ро­ка, од­но­сно да­нас.

На пар­ла­мен­тар­ним из­бо­ри­ма нај­ве­ћи број по­сла­ни­ка осво­ји­ла је нај­ве­ћа пар­ти­ја ВМРО-ДПМНЕ, ко­ја има 58 од укуп­но 120 по­сла­ни­ка у Со­бра­њу. Њен ли­дер Хри­сти­јан Миц­ко­ски оче­ку­је да од пред­сед­ни­це при­ми ман­дат за фор­ми­ра­ње но­ве вла­де, али у ње­го­вој пар­ти­ји не от­кри­ва­ју де­та­ље, иако не кри­ју да су ства­ри ско­ро до­го­во­ре­не.

На­и­ме, но­ви ко­а­ли­ци­о­ни парт­нер из ре­да ал­бан­ских пар­ти­ја би­ће ко­а­ли­ци­ја Вре­ди, чи­ји је пред­сед­нич­ки кан­ди­дат био Ар­бен Та­ра­ва­ри, ли­дер Али­јан­се, ко­ји ће, ка­ко се све гла­сни­је не­зва­нич­но го­во­ри, би­ти ми­ни­стар здра­вља. Ту функ­ци­ју оба­вљао је и у прет­ход­ној вла­ди, ко­ју су во­ди­ли СДСМ и ДУИ. Ме­ђу­тим, иако су по­ли­тич­ки по­гле­ди о ин­те­ре­си­ма це­ло­куп­ног ал­бан­ског на­ро­да оста­ли за­јед­нич­ки ње­му и Али­ју Ах­ме­ти­ју, ли­де­ру пар­ти­је ДУИ, њи­хо­ви дру­ги ин­те­ре­си су се раз­и­шли, те се Та­ра­ва­ри окре­нуо по­др­шци Ал­би­на Кур­ти­ја, док је Ах­ме­ти бли­жи по­ли­ти­ци Еди­ја Ра­ме, пре­ми­је­ра Ал­ба­ни­је.

Са­свим је си­гур­но да пар­ти­ја ДУИ, ко­ја је (пре)ду­го би­ла у вла­сти, ни­је при­хва­тљи­ва за но­ву вла­ду, јер је Миц­ко­ски ви­ше пу­та у кам­па­њи ис­ти­цао ка­ко не мо­же да фор­ми­ра вла­ду с ак­те­ром ко­ји је, по ње­му, по­чи­нио ве­ли­ки број кри­ми­нал­них рад­њи у то­ку сво­је вла­да­ви­не. Ни­је за­не­мар­љи­ва ни чи­ње­ни­ца да је 2017. го­ди­не пар­ти­ја ДУИ у по­след­њем тре­нут­ку од­у­ста­ла од ко­а­ли­ци­је са ВМРО-ДПМНЕ, кад је ову пар­ти­ју во­дио Ни­ко­ла Гру­ев­ски, те фор­ми­ра­ла вла­ду са СДСМ-ом, ко­ји ни­је био по­бед­ник на пар­ла­мен­тар­ним из­бо­ри­ма.

Пред­сед­ни­ца Си­ља­нов­ска Дав­ко­ва, ко­ја ин­ди­рект­но по­др­жа­ва став Миц­ко­ског, обра­ти­ла се пар­ти­ји ДУИ од­го­во­рив­ши на ње­но ис­ти­ца­ње ка­ко је по­бед­ник на пар­ла­мен­тар­ним из­бо­ри­ма ме­ђу ал­бан­ским пар­ти­ја­ма, те сто­га тре­ба да бу­де у вла­сти.

„На из­бо­ри­ма је је­дан по­бед­ник. На­ше вла­де су од­у­век би­ле мул­ти­ет­нич­ке, та­ко да не мо­гу да при­ме­тим ма­јо­ри­за­ци­ју”, ре­кла је Си­ља­нов­ска Дав­ко­ва до­дав­ши да је ве­о­ма опа­сно ду­го­роч­но би­ти у вла­сти, те да се из­бор вла­сти вр­ши по иде­о­ло­шком опре­де­ље­њу, као и пре­ма про­на­ла­же­њу ко­а­ли­ци­о­них парт­не­ра с ко­ји­ма би се по­сти­гли нај­бо­љи ре­зул­та­ти ре­фор­ми.

ДУИ је од­мах ре­а­го­вао и на­ја­вио ре­де­фи­ни­са­ње прав­ног по­рет­ка др­жа­ве. Ка­ко ис­ти­чу из ове ал­бан­ске пар­ти­је, тен­ден­ци­је но­ве вла­сти су да под­ри­ва све што је по­стиг­ну­то од 2001. го­ди­не, од пот­пи­си­ва­ња Охрид­ског оквир­ног до­го­во­ра, на­кон ору­жа­не по­бу­не Ал­ба­на­ца.

Од са­мог по­чет­ка пре­у­зи­ма­ња пред­сед­нич­ке ду­жно­сти, Си­ља­нов­ска Дав­ко­ва су­о­ча­ва се не са­мо с на­па­ди­ма на уну­тра­шњем, већ и на спољ­но­по­ли­тич­ком пла­ну. Под­се­ти­мо да је при­ли­ком по­ла­га­ња за­кле­тве, из­о­ста­вив­ши реч Се­вер­на у име­но­ва­њу др­жа­ве на чи­је че­ло сту­па, иза­зва­ла бур­не ре­ак­ци­је, пре све­га Грч­ке, ко­ја пре­ти да за­ко­чи европ­ске ин­те­гра­ци­је Се­вер­не Ма­ке­до­ни­је уко­ли­ко се не бу­де по­што­вао Пре­спан­ски спо­ра­зум, ко­јим је ма­ке­дон­ска др­жа­ва про­ме­ни­ла Устав и име. Ина­у­гу­ра­ци­ју је због по­ступ­ка но­ве пред­сед­ни­це про­тест­но на­пу­сти­ла грч­ка ам­ба­са­дор­ка у Ско­пљу. Усле­ди­ле су Ми­цо­та­ки­со­ве прет­ње ве­том, а са­да је за­ме­ни­ца ам­ба­са­дор­ке у Ско­пљу Џор­џи­ја Ан­дре­а­ди, го­во­ре­ћи на ску­пу по­све­ће­ном европ­ским ин­те­гра­ци­ја­ма зе­мље, ме­ђу пред­став­ни­ци­ма ВМРО-ДПМНЕ, Вре­ди, СДСМ и ДУИ, под­се­ти­ла на то да је Пре­спан­ски спо­ра­зум ме­ђу­на­род­но оба­ве­зу­ју­ћи уго­вор за зе­мљу па по­сто­ји оба­ве­за да га и пред­сед­ни­ца и бу­ду­ћа вла­да по­шту­ју.

Пот­пред­сед­ник ВМРО-ДПМНЕ Му­цун­ски, ко­ји би мо­гао да пре­у­зме ду­жност ми­ни­стра ино­стра­них по­сло­ва у вла­ди Миц­ко­ског, оце­нио је да из­ја­ве из Грч­ке тре­ба по­сма­тра­ти у кон­тек­сту пред­сто­је­ћих из­бо­ра (за Евро­пу), а пред­сед­ни­ца Си­ља­нов­ска Дав­ко­ва прет­ход­но је оце­ни­ла да Ми­цо­та­ки­со­ве прет­ње ве­том ни­су у ду­ху при­ја­тељ­ства.

Спе­ци­јал­но за „По­ли­ти­ку”
Жељ­ко Шајн