Ско­ро две де­це­ни­је Срп­ско на­род­но ве­ће и Срп­ски на­ци­о­нал­ни са­вет Цр­не Го­ре број­ним ма­ни­фе­ста­ци­ја­ма, кул­тур­ним про­гра­ми­ма и по­ла­га­њем цве­ћа на хум­ка­ма оних ко­ји су у сла­ву сло­бо­де по­ло­жи­ли жи­во­те, про­сла­вља­ју ве­ли­ку по­бе­ду срп­ског на­ро­да у Пр­вом срп­ском устан­ку и про­гла­ше­ње Сре­тењ­ског уста­ва. При­ста­ли­це Де­мо­крат­ске пар­ти­је со­ци­ја­ли­ста, Со­ци­јал­де­мо­кра­та и Ли­бе­рал­не пар­ти­је увек су же­сто­ко ре­а­го­ва­ле на све­ча­но­сти ко­је ор­га­ни­зу­ју Ср­би у Цр­ној Го­ри па не чу­ди што на­ја­ва ру­ко­вод­ства и на­ро­да Пље­ва­ља да 14. фе­бру­а­ра сла­ве пра­зни­ке – 220 го­ди­на Пр­вог срп­ског устан­ка и 189 го­ди­на од про­гла­ше­ња Сре­тењ­ског уста­ва, иза­зи­ва број­на спо­ре­ња на дру­штве­ним мре­жа­ма.

Ово­го­ди­шњу по­зив­ни­цу за про­сла­ву пот­пи­сао је пред­сед­ник оп­шти­не Пље­вља Да­рио Вра­неш, ко­ји је, на­кон три де­це­ни­је, по­но­во, не са­мо у свој ка­би­нет, већ и на ин­сти­ту­ци­је ло­кал­не упра­ве, вра­тио тро­бој­ку, што је иза­зва­ло хи­ља­де ко­мен­та­ра и ре­а­го­ва­ња пар­ти­ја бив­ше вла­сти.

Ме­ђу не­за­до­вољ­ни­ма, на дру­штве­ној мре­жи „Икс” ја­вио се бив­ши имам Са­мир Ка­дри­ба­шић, ко­ји је, као вер­ски по­гла­вар за­ду­жен за сло­гу и је­дин­ство ме­ђу на­ро­ди­ма, на­пи­сао: „Др­жа­во, че­ка­мо ре­ак­ци­ју на овај ди­рект­ни удар на Устав и за­ко­не. Ја­ко­ве Ми­ла­то­ви­ћу, Ми­лој­ко Спа­ји­ћу, Спе­ци­јал­но др­жав­но ту­жи­ла­штво, Ми­ни­стар­ство уну­тра­шњих по­сло­ва, ако ово до­зво­ли­те, не­ка нас не­ма ни­јед­но­га”.

Овај имам ни­је се огла­сио кад је не­дав­но апли­ка­ци­ја „Скај” раз­от­кри­ла да је цр­но­гор­ска тај­на слу­жба на пље­ваљ­ској џа­ми­ји ис­пи­са­ла не­ко­ли­ко про­гла­са про­тив та­мо­шњих му­сли­ма­на. А до та­да су сви, по­себ­но по­сла­ни­ци Бо­шња­ци у цр­но­гор­ском пар­ла­мен­ту, оп­ту­жи­ва­ли да су та­кве по­ру­ке де­ло Ср­ба.

Има­му су се на дру­штве­ним мре­жа­ма при­дру­жи­ли след­бе­ни­ци.

„Сми­ри­ти од­мах то­га чет­ни­ка до­ка­за­ног па не­ка сла­ви код ку­ће, ни­ко му не бра­ни, па ако је од Вра­не­ша – мно­го је. Има ли Пље­вља­ка ко­ји во­ле сво­ју др­жа­ву за­бо­га или су сви јед­ном но­гом у Ср­би­ји, а дру­гом у Бо­сни? Али јед­ном се мо­ра зна­ти шта је др­жав­ни пра­зник, а шта је пра­зник дру­ге др­жа­ве.”

„И ове го­ди­не на­ше ор­га­ни­за­ци­је по­ло­жи­ће ве­нац на спо­ме­ник во­ђи Ка­ра­ђор­ђу у Ка­ра­ђор­ђе­вом пар­ку у Под­го­ри­ци, за­тим срп­ском вој­ни­ку Љу­би Јев­ти­ћу у Ње­го­ше­вом пар­ку у Под­го­ри­ци и на спо­мен-обе­леж­је срп­ским вој­ни­ци­ма у До­ја­ни­ма”, ре­као је за „По­ли­ти­ку” пред­сед­ник Срп­ског на­ци­о­нал­ног ве­ћа Мом­чи­ло Вук­са­но­вић. „На Сре­те­ње по­ло­жи­ће­мо ве­нац на спо­ме­ник ге­не­ра­лу Ђо­ку Ми­ра­ше­ви­ћу, срп­ском ју­на­ку, но­си­о­цу нај­ве­ћих срп­ских од­ли­ко­ва­ња из Пр­вог и Дру­гог свет­ског ра­та у До­ја­ни­ма и на Ме­ду­ну у Ку­чи­ма, где ће­мо по­ло­жи­ти вен­це на спо­ме­ник вој­во­ди Мар­ку Ми­ља­но­ву ко­ји се 1901. го­ди­не упо­ко­јио на дан Сре­те­ња Го­спод­њег”.

ПОЛИТИКА