Он је на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре у Ву­ко­ва­ру пред­ста­вио и пла­кат за обе­ле­жа­ва­ње 18. но­вем­бра, Да­на се­ћа­ња на жр­тву Ву­ко­ва­ра 1991, на ко­јем се ис­ти­че ге­сло ово­го­ди­шњег обе­ле­жа­ва­ња „Ву­ко­вар, мој из­бор и у до­бру и у злу”, уз сло­во „У” и нат­пис „ХОС”, ја­вља Хи­на.

Пе­на­ва је по­ру­чио „сви­ма ко­ји има­ју не­што про­тив ХОС-а” да не до­ла­зе у Ву­ко­вар 18. но­вем­бра, на го­ди­шњи­цу стра­да­ња тог хр­ват­ског гра­да, пре­но­си Тан­југ. Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, иста је по­ру­ка и за су­ди­је, др­жав­не ту­жи­о­це, по­ли­цај­це и но­ви­на­ре ко­ји има­ју не­што про­тив ХОС-а. Ова из­ја­ва иза­зва­ла је кри­ти­ке, по­себ­но пред­став­ни­ка стра­на­ка ле­вог цен­тра.