За пуно, континуирано и законито функционисање ЈП „Македонска радио-телевизија Скопље“ (ЈРП МРТ), указујемо на потребу да Скупштина именује чланове Програмског савета, који у складу са својим надлежностима, бирао би Надзорни одбор, директора и заменика директора.

Ово препоручује Државна ревизорска служба у данас објављеном ревизорском извештају МРТ-а за 2020.

Програмском савету, како су ревизори указали у делу извештаја, истекао је мандат од 2019. године. Чланове последњег састава именовао је парламент 2014. године, а петогодишњи мандат им је истекао 15. децембра 2019. године.

Тиме се доводи у питање рад Надзорног одбора, који је изабрао Програмски савет са истеклим мандатом 2020. године.

„Иако је мандат истекао, Програмски савет је у фебруару 2020. године одлуком именовао чланове Надзорног одбора. Све наведено, са нормативно-правног становишта, доводи у питање овлашћења и вршење надлежности Програмског савета и Надзорног одбора“, наглашавају ревизори.

Сличних коментара има и у вези са избором директора и заменика директора, који такође врши Програмски савет расписивањем јавног конкурса и достављањем програма рада на период од три године са могућношћу поновног избора.

„Управници су именовани, по уговорима о управљању од фебруара 2018. године, а мандат им истиче 2021. године. До датума ревизије конкурс за избор директора и заменика директора ЈРП МРТ није расписан, јер је Програмском савету, који треба да распише конкурс, истекао мандат, што утиче на вршење надлежности у области делатности које су регулисане чланом 132. ЗААМУ да је без законског овлашћења – кажу у ДРС.

У вези са финансијским извештајима у сажетку завршног извештаја САО, напомиње се да је ревизијом обављеном за 2020. годину изражено мишљење са резервом о истинитости и објективности финансијских извештаја и о усклађености са законском регулативом, упутствима и утврђене политике.

„Упоредо са ревизијом усаглашености за 2017. годину извршена је ревизија финансијских извјештаја, при чему се овлашћени државни ревизор уздржао од давања мишљења о истинитости и објективности финансијских извјештаја, док је изражено неповољно мишљење о усклађености са релевантном законском регулативом, смерницама и утврђене политике“ – пише даље у резимеу.

У неколико тачака, ревизори у резимеу сублимирају ситуације констатоване ревизијом финансијских извештаја и усклађености, наводећи да постоје слабости у успостављеним интерним контролама у пословању предузећа и оне представљају ризик након успешног управљања ризицима, кључним привредним пословима, поделом надлежности и успостављеним надзором над активностима.

ДРЗ такође напомиње да нису донети стратешки, плански, програмски и подзаконски акти који би могли да утичу на планирање, рад и развој предузећа.

– у садржини акта о организацији и систематизацији, за нека од послова, нису наведени услови за одређену врсту стручне спреме и опис радних задатака;

– интерни акти и начин обрачуна зараде нису у потпуности усклађени са важећим законским прописима;

– није успостављена јединица за интерну ревизију која би требало да допринесе бољем управљању ризицима, контроли и управљању;

– у привредном регистру и регистру других правних лица при Централном регистру РСМ није уписан основни капитал предузећа;

– попис имовине и обавеза на крају године није извршен у потпуности и на начин уређен у складу са Правилима за спровођење пописа;

– Утврђене су неправилности у начину евидентирања залиха, због чега за део утрошених залиха нису евидентирани расходи;

– недостају подаци о предузетим мерама наплате потраживања старијих од пет година, као и могућности њихове наплате;

Део осталих констатованих ситуација прочитајте у ревизорском извештају за 2020. Даље, додаје се да су утврђене неправилности у начину утврђивања радног учинка запослених и у обрачуну додатака за рад у сменама и празницима, тј. као и у накнадама по основу права на боловање.

Наводе и да је Државна ревизорска служба утврдила неправилности у начину планирања, доделе уговора о јавним набавкама и њиховој реализацији.