Град­ско ве­ће Мо­ста­ра ни­је у про­шли уто­рак при­хва­ти­ло аманд­ман Клу­ба Ср­ба да на­зи­ви на­се­ље­них ме­ста, ули­ца и тр­го­ва бу­ду ис­пи­са­ни и на ћи­ри­ли­ци, као јед­ном од два, по Уста­ву, слу­жбе­на и рав­но­прав­на пи­сма у це­лој БиХ. 

И у апри­лу 2021. го­ди­не из Мо­ста­ра је та­ко­ђе сти­гла по­ру­ка да ћи­ри­ли­ца ни­је по­жељ­на у гра­ду на Не­ре­тви. Та­да су „Хр­ват­ске по­ште” јед­ном Ср­би­ну вра­ти­ле пи­са­ну по­шиљ­ку са­мо за­то што је би­ла адре­си­ра­на ћи­ри­ли­цом. На вра­ће­ној по­шиљ­ци (ко­вер­ти) на­пи­са­но је да је „за­бра­ње­но пи­са­ње ћи­ри­ли­це”.

За­ме­ник пред­сед­ни­ка Град­ског ве­ћа Ве­ли­бор Ми­ли­во­је­вић, ко­ји је у име Клу­ба Ср­ба пред­ло­жио аманд­ман „да се у на­зи­ви­ма ме­ста, на­се­ља, тр­го­ва и ули­ца у ужем де­лу гра­да, уз ла­ти­ни­цу, на­ђе и ћи­ри­ли­ца”, раз­о­ча­ран је сли­ком ко­ја је по­сла­та из Мо­ста­ра.

„На­жа­лост, Мо­стар је од­био да из­глед та­бли на ко­ји­ма пи­шу на­зи­ви ули­ца бу­де сли­чан оним у Ба­ња­лу­ци, је­ди­ном гра­ду у БиХ са на­зи­ви­ма ули­ца на два пи­сма. Аманд­ма­ном на при­пре­мље­ну од­лу­ку Град­ског ве­ћа тра­жио сам, у скла­ду са Уста­вом БиХ о пра­ву на ко­ри­шће­ње зва­нич­них је­зи­ка и пи­сма и За­ко­ном о са­о­бра­ћај­ним зна­ци­ма, да бар на­зи­ви ули­ца у ужој град­ској зо­ни бу­ду ис­пи­са­ни на два пи­сма. Јер, све оста­ло је ла­жна сли­ка мул­ти­ет­нич­но­сти. Ако у Мо­ста­ру не­ма ме­ста да се у на­зи­ви­ма 15 ули­ца на­ђе и ћи­ри­ли­ца – о ка­квој рав­но­прав­но­сти и ка­квим пра­ви­ма Ср­ба, је­зи­ку и пи­сму мо­же­мо уоп­ште при­ча­ти”, ре­као је Ми­ли­во­је­вић.

На­по­ме­нуо је да је за ћи­ри­ли­цу, то јест из­ме­ну пред­ло­же­не од­лу­ке, осим ње­га, На­та­ше Је­кић и Вла­ди­ми­ра Ча­бри­ла, гла­са­ло и 12 Бо­шња­ка, као и не­за­ви­сни од­бор­ник Бо­шка Ча­вар. Сви пред­став­ни­ци хр­ват­ског на­ро­да би­ли су уз­др­жа­ни и из тог раз­ло­га је аманд­ман од­ба­чен, а усво­је­на прет­ход­но пред­ло­же­на од­лу­ка по ко­јој ни у бу­ду­ће у Мо­ста­ру не­ће би­ти на­зи­ва ули­ца, тр­го­ва и на­се­ља ис­пи­са­них и ћи­ри­лич­ним пи­смом.

Са­ња Бје­ли­ца Ша­гов­но­вић, но­ви­нар­ка и пред­сед­ник СПКД „Про­свје­та”– Град­ски од­бор Мо­ста­ра, сма­тра да од­лу­ка Град­ског ве­ћа да не при­хва­ти аманд­ман Клу­ба Ср­ба не­ће зна­чај­ни­је ути­ца­ти на жи­вот срп­ског на­ро­да. Али, ка­же она, та од­лу­ка је­сте, на­жа­лост, још је­дан ша­мар Ср­би­ма у Мо­ста­ру, ко­ји, чи­ни се, је­ди­ни же­ле и бо­ре се за истин­ски мул­ти­ет­нич­ки Мо­стар.

„Она је и по­ка­за­тељ да ства­ри у Мо­ста­ру ни­су она­кве ка­кве се пред очи­ма јав­но­сти и стра­них ди­пло­ма­та же­ле при­ка­за­ти. То је, ре­кла бих, огледaло од­но­са пре­ма срп­ском на­ро­ду уоп­ште у Мо­ста­ру и Фе­де­ра­ци­ји БиХ (ФБиХ) и ка­да је у пи­та­њу за­по­шља­ва­ње, обра­зо­ва­ње, кул­ту­ра и це­ло­ку­пан по­ло­жај Ср­ба у том ен­ти­те­ту. Они ко­ји­ма су уста пу­на де­мо­крат­ских на­че­ла и европ­ских вред­но­сти, та­мо где су ве­ћи­на, не ува­жа­ва­ју ни ми­ни­мум пра­ва дру­гог на­ро­да ко­ји је у ма­њи­ни, што је крај­ње ли­це­мер­но”, ре­кла је Са­ња Бје­ли­ца Ша­гов­но­вић за „По­ли­ти­ку”.

Де­ле­гат из ре­да Ср­ба у До­му на­ро­да фе­де­рал­ног пар­ла­мен­та Го­ран Бро­ће­та из­ја­вио је да је „срам­на и скан­да­ло­зна” од­лу­ка мо­стар­ског Град­ског ве­ћа да се не до­зво­ли ћи­ри­ли­ца у на­зи­ви­ма ули­ца у ужем је­згру гра­да, где Ср­би жи­ве ве­ко­ви­ма уна­зад. По­след­ња де­ша­ва­ња у Мо­ста­ру, као и не­ка дру­га, ка­же он, „го­во­ре да ФБиХ, на­жа­лост, још жи­ви у 1995. го­ди­ни, што је ја­сна по­ру­ка све ма­њем бро­ју Ср­ба на том про­сто­ру”.

Ср­би су, пре­ма ми­шље­њу на­чел­ни­це Др­ва­ра Ду­ши­ће Ру­нић, са­мо сло­во на па­пи­ру у ФБиХ.

„Ка­ко нам је у Мо­ста­ру, та­ко је и у До­му на­ро­да пар­ла­мен­та ФБиХ. Ср­бе ве­ћи­ном пред­ста­вља­ју при­пад­ни­ци на­ци­о­нал­них стра­на­ка дру­гих нар­да, а нај­ма­ње је Ср­ба иза­бра­них гла­со­ви­ма свог на­ро­да”, из­ја­ви­ла је Ру­ни­ће­ва.
Ко­мен­та­ри­шу­ћи од­лу­ку Град­ског ве­ћа Мо­ста­ра, она је за Ср­ну на­ве­ла да о то­ме ка­ко жи­ве Ср­би у ФБиХ до­вољ­но го­во­ри и то да је „пу­тем од Мо­ста­ра до Др­ва­ра на свим пу­то­ка­зи­ма пре­цр­та­на ћи­ри­ли­ца”.

ПОЛИТИКА